TIBETAN, LION'S ROAR, HOP-GAR, LAMA KUNG-FU

   

     Chan-Tat-Fu Gallery

         陈达夫畫廊

                                                      

                                

     www.lionsroar.name

                                                       Site Map

                                      Chan Tat Fu Lineage   

                     

   Chan-Tat-Fu  (Hong-Kong)

 Disciple to  Kong-Tow, Wong-Hop-Lui  (Hop/Hap-Gar) and Au-Wing (Tibetan White Crane/Lama Pai)

 All  Pai as "Sai-Jong Hap-Gar Si-Ji-Hao"  ("Join-Together" Tibetan Lion's Roar!)

         西藏合家獅子吼

 

               

                                  Chan-Tat-Fu

    

Chan-Tat-Fu with Si-Fu John Yip of the UK Branch Hap-Gar Lion's Roar Sangha

see link: UK Lineage

      

Chan-Tat-Fu with Si-Fu John Yip of the UK Branch Hap-Gar Lion's Roar Sangha

                

A young Chan-Tat-Fu (pictured) and some memorabilia at Chan-Tat-Fu's Office   

                          

Left Si-Fu John Yip-Chung-Wing (Hung-Fut and Tibetan Hap-Gar Lion's Roar)

Centre Picture Master Au-Chui-Wing, Classmate of Chan-Tat-Fu under Lama-Pai and Tibetan White Crane Grandmaster: Au-Wing-Ning

On Right of picture is Si-Fu John Yip's Hung-Fut Pai teacher: Sifu Man Ying Lap in  fron: Si-Fu Man's Son Ka Loc.

 

-v