Shifu David Cox Lineage

                                                           

                                                                 Site Map

        www.lionsroar.name

                                                      

                  website: www.lionsroar.bravehost.com

                        e-mail: laohege@hotmail.com

Lineage In Northern Tibetan White Crane Kung-Fu by Shifu David Cox 2003: Published with his kind permission for the benefit and information of All Tibetan Pai Martial Artists.

                  Lama Gong Gut   - Vajra Drollo

                                                            

                                     1.  Atatuojin (Ah-Dat-Tor)

          
 
                                           2.  Duoluojitan 


                        9.   Kay Lam Buddha


                           10.  Jickboloktow


                     11.    Sing Lung Lo Jung


            12.  Wong Lam Hoi (Huang Lin Kai)

                                         &
                      Chu Chi Yu (Zhu Zi Yao)


             13.  Ng Siu Chung  (Wu Zha Zhong)

 

                          14.  Lau Kwan Yum

         (Liu Jun Ren,  J. Hum Lew, Quan Yen Luz)

 

                      15.  Lowell 'Red' Sarber


                               16.  Dave Cox


 

-v